Стимулиращи храни « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Стимулиращи храни

Как да решим проблема с белтъчното недохранване на пчелите

В живота на пчелното семейство през календарната година, особено по време на активния период от развитието му, съществуват етапи, през които пчелите не могат да си доставят нужните им количества нектар и цветен прашец (ЦВП). Това е времето, през което белтъчините са най-много необходими за отглеждането на пилото и активизиране на яйценосната дейност на пчелните майки (месеците февруари-март и август).

В тези критични моменти ДЗПчП изискват от пчеларите да подпомогнат активно пчелните семейства посредством подхранване. Чрез него те ще им доставят недостигащите им, крайно необходими, белтъчини и въглехидрати. В страните с развито пчеларство, а и у нас, се употребяват различни хранителни продукти (ХРП) като заместители на нектара и ЦВП. Всички те действат стимулиращо на пчелите, тъй като съдържат много протеини, в състава на които има жизнено важни аминокиселини, крайно необходими за правилното развитие на ларвите и нормалното яйцеснасяне на майката. Освен протеини и въглехидрати, в някои ХРП се съдържат още мазнини и минерални вещества. От извършеният преглед на съществуващите литературни източници и представеният в тях научен и практичен опит от чужди и наши автори стигнахме до следното обобщение: чрез подхранване на пчелните семейства с качествени ХРП в края на зимата, началото на пролетта и след последната главна пчелна паша чавгуст – началото на септември) се постигат следните два благоприятни фактора върху живота на пчелните индивиди:,

 • стимулира се секреторната активност на хипофарингиалните жлези на пчелите кърмачки за отделяне на пчелно млечице;
 • стимулира се яйценосната дейност на пчелните майки.

Вследствие на това се увеличават площите с отглежданото пило и бързо нараства броя на пчелите. През активния период от жизнената дейност на пчелите много важни са първият (месец февруари – март) и четвъртият етап (началото на месец август до средата на септември) за развитието на пчелните семейства.

По време на първият етап е необходими да се засили яйцеснасянето на майката, за да може успешно да премине смяната на зимуващите пчели и изпълване на гнездото с много млади жизнени таива. Четвъртият етап също изисква засилването на яйценосната дейност на майките за отглеждане и зимуване на жизнени висококачествени пчели с най-много увеличена продължителност на живота им. За да се преодолее недоимъка на нектар и ЦВП през горепосочените етапи е необходимо да се подават на пчелите ХРП (богати на протеини, въглехидрати, мазнини и минерални вещества), които ще стимулират пчелите кърмачки и яйценосната дейност на майките. През времето от 01.02 до 01. 10. 2011 г. беше извършено теренно изпитване в условията на пчелина за констатиране на влиянието на ХРП за пчели Feedbee, производство на Bee Processinf Enterprisses LTD, Канада върху развитието и продуктивността на пчелните семейства (сила, количество на отглежданото пило, извлечен пчелен мед и такъв в гнездата през есента и др.). Приложен беше чрез подхранване на пчелите в края на зимата – началото на пролетта и след последната главна паша.

За изпитване на ХРП Feedbee бяха създадени 2 групи:

 • контролна група (К) с 15 пчелни семейства;
 • опитна група (О) с 15 пчелни семейства.

Подхранването на семействата се извърши на два етапа:

 • от 01.02. 2011 г. – шесткратно през 7 дни
 • от 01.08.2011 г. – шесткратно през 7 дни.

Пчелните семейства от група К се отглеждаха без допълнително подхранване. Семействата от опитната група получаваха ХРП Feedbee в доза 3 кг на пчелна семейство (6 пъти по 500 грама). Feedbee е ХРП, който се използва като заместител на ЦВП и за стимулиране развитието и продуктивността на пчелните семейства през ранно пролетния, летния и есенния период. Съдържа 36, 4 % натурален протеин, 41, 8 % въглехидрати, 10 % натурална захар, 3, 9 % мазнини и 3,1 % минерални вещества. Повечето от тези вещества са извлечени от различни растителни части на следните растения: бадем (от 10 до 20 %), синя боровинка (от 10 до 20 %), картоф (от 10 до 20 %), слънчоглед (от 16 до 20 %) и орех (от 12 до 20 %). Подготовката на ХРП за подаването му на пчелните семейства се извършва по следния начин: към 40 литра готов захарен сироп (1:1) се добавя 20 литра топла вода. Към готовия разтвор се изсипва 20 кг ХРП Feedbee. Разбърква се добре и се оставя да престои 8 часа в съд за хранителни цели. Доза за 1 семейство от приготвения хранителен разтвор – 500 грама за една седмица. Измерването на пчелните семейства беше направено както следва: През първия етап – по време на главния пролетен преглед (30.03.2011 г.). През този етап се извършиха 4 измервания през 12 дни за отчитане на общото количество на снесените яйца от пчелната майка за периода на подхранването.

Отчетени бяха промените, настъпили в следните показатели:

 • сила на пчелните семейства (брой междурамия, плътно заети с пчели) и изчисляване в кг.;
 • количество на запечатаното работническо пило – брой килийки; количество на меда и ЦВП в пчелните гнезда (първият – в кг, а вторият – в кв. см).

През втория етап – по време на осведомителния преглед след последната главна паша (31.07.2011 г.). Проведените следващи измервания и отчитане на промените в семействата бяха като през първия етап. Измерването на изброените показатели се извърши с мерителна рамка, с големина на квадратите 5х5 см. Главният есенен преглед на семействата беше проведен в края на месец август. При заключителният главен преглед на семействата, когато се осъществява зазимяването им ( средата на месец октомври) бяха измерени показатели, отчитащи тяхното развитие.

Резултати:

Ефектът от приложението на ХРП Feedbee се отчете в края на двата етапа по следните признаци:

 • Количество на пчелите (сила на пчелните семейства) То е чувствително по-голямо през месец април и началото на септември при опитната група. Подхранването на семействата от опитната група с ХРП Feedbee стимулира развитието на пчелните семейства до степен, че се наложи да бъдат поставени магазини десетина дни преди настъпването на първата главна паша (рапица, акация). Докато това не се наблюдаваше при контролните семейства.
 • Количество на запечатаното работническо пило  Много добре е изразена разликата между контролната и опитната група по този признак. Най-много е отчетена при опитната група, като при нея площите с пило през пролетта и началото на есента надвишават тези при контролната с приблизително 20-25 %. Степента на намаляване на пилото в края на пчеларския сезон е по-ниска при опитната група отколкото при контролната. Явна причина за това е стимулиращото действие на ХРП Feedbee, което се запазва в края на активния период на развитието на семействата.
 • Количество на получения мед от включените в опита семейства Общото количество на получения мед през активния сезон представлява количеството на извлечения мед и количеството на меда, оставен в питите в пчелните гнезда за зимуване или като резерв в склада. Резултатите от опита показват, че общото количество мед в опитната група е средно по-голямо с около 22 % в сравнение с контролната.

ИЗВОДИ:

От настъпилите промени в пролетното и есенното развити на пчелните семейства, включени в теренното изпитване в условията на пчелина за констатиране на влиянието на ХРП Feedbee и получения мед през активния сезон се установи, че резултатите са по-добри в семействата от опитната група, подхранвани с посочения ХРП поради:

 • По-бързо пролетно развитие, видно от голямото количество отглеждано пило в пчелните гнезда и по-голямото количество на пчелите в семействата;
 • Повече пчели (по-голяма сила на семействата) и пило в пчелните гнезда (през периода на подготовка за зимуване), след последната главна пчелна паша (август до средата на септември);
 • По-голямо количество пчели и пило през есенния период (края на месец октомври), което е предпоставка за насищане на семействата с повече млади, жизнени и неизтощени пчели по време на зимния период;
 • Па-голямо количество на получения мед, извлечен и останал в гнездата за презимуване, което е в следствие на по-голямата сила на опитните семейства и по-голямото количество на отглежданото пило.

Резултатите, получени от проведеното изпитване не дават основание да считаме, че чрез подбудителното подхранване на пчелните семейства през ранна пролет и след последната пчелна паша (август) с ХРП Feedbee се получава много добър ефект. Той се изразява в бързото развитие на пчелните семейства, подготовката им за първата главна паша, получаване на повече мед и успешно презимуване през тежкия зимен период. Вложените материални разходи за прилагане на ХРП Feedbee се покриват неколкократно от добитите повече пчелни продукти. Всичко това ни дава основание да препоръчаме за пчеларската практика ХРП Feedbee за подбудително подхранване рано напролет и след последната главна паша.

/в. Пчела и кошер