Преглед преди главната паша и поставяне на магазини и корпуси « Pchelari.com – Българският пчеларски портал

Преглед преди главната паша и поставяне на магазини и корпуси

Преди настъпване на главната паша пчеларя трябва да направи преглед, за да се осведоми за силата на семейството. Семействата, които не са изпълнили с пчели плодника на кошера Дадан-Блар и лежак, респективно 2 корпуса на многокорпусния кошер, не са подготвени за пашата. Преглеждат се и майките, за да се знае кои от тях подлежат на смяна. Ако някои семейства са заложили роеви маточници, трябва да се вземат мерки роевото състояние да се прекрати.

С настъпване на главната паша летежът се усилва, а натоварените с нектар пчели са с подути коремчета и падат тежко на прилетната дъска.

За настъпване на главната паша може да се следи и чрез контролен кошер. Ако масата му започне да се увеличава с 0,4-0,5 кг дневно, а крайните пити в гнездото са запълнени с мед, това е указание, че главната паша е настъпила. В такъв случай на семействата трябва да се поставят магазини или корпуси.

Когато семействата не са добре развити, пчелите не се качват в магазина, тъй като майката свободно снася яйца и те са заети около пилото. За да се качат пчелите в магазина гнездото се стеснява като се отнемат 2-3 по-празни пити. Ако и това не помогне, в средата на магазина се издигат 1-2 плодникови пити с открито пило и след като пчелите заработят на съседните магазинни пити, плодниковите се връщат на мястото им. В последствие след първата главна паша гнездото се доразширява.

При многокорпусните кошери в началото на главната паша се поставя трети корпус, ако не е бил поставен по-рано за развитие на семейството. Ако семейството е много силно или се използва помощна майка и пашата също е силна се поставя четвърти корпус. Ако корпусът е с изградени пити, той се поставя отгоре върху основното семейство, а ако е с восъчни основи или смесени пити, настанява се между двата корпуса с пило. И при двата случая долните корпуси разменят местата си така, че корпусът с майката да бъде най-долу.