Добре дошли в Българският форум за пчелари.

Вижте резултатите от анкетата: ЗА или ПРОТИВ предлаганите промени в Закона за Пчеларството

Гласували
35. Не можете да гласувате в тази анкета
 • ДА

  14 40.00%
 • НЕ

  21 60.00%
Страница 9 от 12 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследнаПоследна
Резултати от 81 до 90 от общо 114
 1. #81
  Наблюдател
  Регистриран
  25.08.2014
  Мнения
  37
  Пчеларски район
  общ.Стара Загора, общ. Павел баня, общ.Мъглиж, общ.Никол
  Цитат Първоначално публикувано от agro Виж публикацията
  А възможно ли е радетелите на проекта за ЗИД на Закона за пчеларството да изложат стегнато и сбито основните аргументи относно необходимостта му? Все ще е от полза за нас, които още размисляме кое как. Би трябвало отдавна да са систематизирани и написани черно на бяло, възможно е и да съм ги пропуснал, та нещо линк, ако е така.
  https://pchelari.com/forum/showthrea...RWw#post155661

  Част от предлаганите промени са:
  Чл. 1. С този закон се уреждат обществените отношения, свързани със:
  1. опазване на основните опрашители в природата – пчелите;
  Чл. 2. Законът има за цел да създаде условия за развитието на пчеларството като приоритетен подотрасъл на селското стопанство
  Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) При провеждане на държавната политика в областта на пчеларството министърът на земеделието, храните и горите се подпомага от :
  1. Дирекция по пчеларство към Министерството на земеделието, храните и горите;
  2. Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСПЖ);
  3. Експертно-консултативен съвет по пчеларство (ЕКСП), включващ:
  а. по един представител на пчеларска организация за всяка една група административни области, включени в статистически район – ниво 2 на номенклатурата на териториалните статистически единици на Европейския съюз (NUTS 2);
  б. по един представител от всяка пчеларска развъдна асоциация;
  в. един представител на организациите, обработващи и пакетиращи пчелен мед и пчелни продукти;
  г. по един представител на национална пчеларска организация с над 300 членове – регистрирани пчелари, обхващаща не по-малко от 75% от административните области в страната;
  д. един представител на научна организация в пчеларството;
  е. един представител на Дирекция „Национална служба за защита на природата“, член на „Националния съвет по биологично разнообразие“ към Министерството на околната среда и водите.
  (3) Структурата и дейността на дирекцията по пчеларство се определят с Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите.

  Чл. 8. (1) Българска агенция по безопасност на храните води единен регистър на пчелините, включително и пчелните семейства в страната.
  (2) Собствениците на пчелни семейства в 15-дневен срок от тяхното придобиване подават заявление за регистрация по ал. 1.
  (3) В петнадесет дневен срок от регистрацията по ал. 1 кметствата, общинските служби по земеделие и областните дирекции „Земеделие“, получават информация за регистрираните пчелни семейства от Българската агенция по безопасност на храните.

  Чл. 17. (1) Пчелите извъшват екосистемна услуга „опрашване“, с която се повишава качеството и количеството на плодовете на ентомофилните растения.
  (2) Министърът на земеделието, храните и горите определя с наредба правилата, реда, организацията и ценообразуването на екосистемната услуга „опрашване“ в пчеларството, включително и номиналните изисквания по поддържане на екосистемите и биологичното разнообразие в обитаваните от пчелните семейства райони. Заплащането за ползите от опрашването е нов подход за опазване на природата, признаване на неговата стойност и гарантира съществуването му.
  (3) Земеделските производители стопанисващи и обработващи земеделски земи над 2500 декара в едно землище задължително поддържат, засяват и/или залесяват постоянно минимум 20 % от съответните терени с подходящи ентомофилни едногодишни и/или многогодишни растителни видове.

  Чл. 18. Нова (4) Допустимо е създаването и отглеждането на собствени пчелни майки, отводки, рояци и семейства с произход собствен пчелин, за нуждите на обновяване, възстановяване и/или увеличаване броя пчелни семейства в собствен пчелин.
  Чл. 22. (1) Забранява се смесването на българския пчелен мед с вносен пчелен мед, влагането......
  Чл. 28. Продукт, различен от пчелен мед, не може да се добавя към пчелния мед, предназначен за продажба, с изключение на: чист пчелен восък, пчелен прашец, пчелно млечице и сухи, неразтворими, декориращи растителни добавки, полезни или безвредни за човешкото здраве, като това е изрично упоменато на опаковката на продукта .

  Чл.29 Нова (4) Държавата, чрез Министърът на земеделието, храните и горите, Разплащателна агенция „Държавен фонд земеделие“, Министърът на финансите и Агенция „Митници“ създават и поддържат публична пазарна информация за местното производство, вносния и реализиран в страната естествен пчелен мед и информация за експорта към страни от Европейския съюз и трети страни.
  Нова (5) Държавните институции по чл.4 осигуряват:
  1. условия за зашита и подпомагане на местното българско производство, чрез въвеждане и прилагане на мерки в съответствие със Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейски съюз (ЗПООПЗПЕС), в това число: чрез защитни квоти за внос от трети страни, експортни такси при износ на естествен пчелен мед като суровина, въвеждане на възстановявания при износ на български пчелни продукти, интервенционно изкупуване;
  2. контрол за съответствието и равнището на качеството на естествения пчелен мед произвеждан и постъпващ в странта;
  3. контрол върху произвежданите и внасяни за употреба на територията на страната препарати за растителна защита;
  4. условия за контрол при провеждането на пазарните мерки и мерките за държавно подпомагане.
  чл.32 Нова (3) Забранява се производството, вноса, търговията и употребата на пестициди, класифицирани в категория на опасност R 57 “Токсичен за пчелите“.

  Чл. 36. (1) За опазване на пчелните семейства от отравяне със заповед на ръководителя на областната дирекция "Земеделие" към общините се създават постоянни комисии в състав: представител на съответната общинска служба по земеделие, на областната дирекция по безопасност на храните, на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, както и регистриран ветеринарен лекар, обслужващ пчелина. При установен подмор на пчели, комисията е задължена до 24 часа, да извършва проверка на място, като състави констативен протокол, вземе необходимите проби за анализ и изследване и ги изпрати в минимум две независими една от друга акредитирани лаборатории.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Министърът на земеделието, храните и горите издава и актуализира правилник за организацията и дейността на постоянните комисии по ал. 1.
  (3) Регистрираният ветеринарен лекар, обслужващ пчелина извършва задължителен пролетен и есенен профилактичен преглед на пчелните семейства. Прегледа включва: а) обща оценка на популацията и развитието на семейството; б) здравния статус; в) обезпечеността с хранителни запаси; г) оценка на състоянието на пчелния кошер; г) запис на възникнали проблеми от последния задължителен профилактичен преглед. Прегледите се документират със заверка на ветеринарномедицински дневник на пчелина и издаването на констативен протокол включващ констатации и препоръки със срок за тяхното изпълнение, при наличието на такива.
  (4) В рамките на работното време членовете на постоянните комисии, притежаващи документ по утвърден образец, определен в правилника по ал. 2, имат право да влизат във всеки личен и обществен пчелин и да извършат преглед на пчелните семейства и пчеларския инвентар в присъствието на собственика на пчелина.
  (5) Изследванията извършени в акредитираните лаборатории за случайте по ал.1 и други разходи направени във връзка с извършването на работата по ал.1 се финансират и изплащат от и за сметка на бюджета на съответната Областна дирекция по безопасност на храните, в случайте на установен подмор в поверената им административна област.
  (6) С получаване на резултатите от акредитираните лаборатории, при наличието на доказателства, с които надеждно може да бъде посочено виновно лице, създало предпоставки и причинило подмора, лицето се уведомява официално за установените факти, обстоятелства, взетите мерки, нанесените щети и направените допълнителни разходи;
  (7) Виновното лице по ал.6 възстановява всички направените допълнителни разходи в двоен размер, по банковата сметка на съответната Областната дирекция по безопасност на храните.
  (8) Виновното лице по ал.6 обезщетява собственика на загиналите пчелни семейства, като заплаща за всяко загинало пчелно по половин минимална работна заплати за страната по банкова сметка на собственика на пчелните семейства, в седем дневен срок от получаването на официалното уведомление.

  Най-общо, засегнати са и АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ като са предложени по-високи санкции!


 2. #82
  Заслужил Автор
  Регистриран
  16.07.2016
  Мнения
  202
  Пчеларски район
  Западен Вр.Балкан
  Чл. 28. Продукт, различен от пчелен мед, не може да се добавя към пчелния мед, предназначен за продажба, с изключение на: чист пчелен восък, пчелен прашец, пчелно млечице и сухи, неразтворими, декориращи растителни добавки, полезни или безвредни за човешкото здраве, като това е изрично упоменато на опаковката на продукта .

  Ще могат ли да се добавят ядки към пчелният мед или и те ще попаднат към забранените?
  Реших да живея вечно. Засега всичко върви добре.

 3. #83
  VIP Автор
  Регистриран
  01.04.2014
  Мнения
  1,882
  Цитат Първоначално публикувано от agro Виж публикацията
  А възможно ли е радетелите на проекта за ЗИД на Закона за пчеларството да изложат стегнато и сбито основните аргументи относно необходимостта му? Все ще е от полза за нас, които още размисляме кое как. Би трябвало отдавна да са систематизирани и написани черно на бяло, възможно е и да съм ги пропуснал, та нещо линк, ако е така.
  Така и не се публикуваха никакви аргументи защо има нужда от промяна в закона за пчеларството. Колегата Евден като отговор дава линк към текста за проектозакона, но пак не дава никакви аргументи в негова полза. Изкушавах се да напиша с главни букви и в червено думичката "защо", но нали това е забранено във форума, въздържах се. Истинската дискусия следва да се води именно по този въпрос. Когато се уточни целта, тогава ще се появят и логичните допустими текстове за евентуална промяна. Другото е "вервайте ми".
  На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор
  "Погледнато формално, всичко е нормално, погледнато нормално, всичко е формално" - Радой Ралин

 4. #84
  VIP Автор
  Регистриран
  29.09.2011
  Мнения
  1,343
  Пчеларски район
  Витоша над 1000м.
  Защо? Защото законът в настоящия му вид не работи.По-точно работи в ущърб на болшинството пчелари.За целта трябва да се демонстрира активност с оглед на други не съвсем пчеларски съображения.И основното е да се запази монопола на едрите производители на пчелни майки и продукти. За целта:
  " АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ като са предложени по-високи санкции!" .Силата на закона трябва да се стовари върху обикновения човек. Целта е окрупняване.Гарантиран достъп до казана с държавни дотации от всякакъв вид на малка групичка пче... печалбари.
  "Елементарно Уотсън ",както казва един популярен литературен герой. Ако някой искаше да направи нещо полезно за пчелите щеше да се заеме с ликвидирането на монопола в отрасъла.Но както казва един друг литературен герой бай Неделкович от пътеписа " До Чикаго и назад", "„овде е таква велика корупциjа, що jе нигде нема; у вас, у Европи, лjуди су императори, овде е злато император; коj има наj-више злата, он има наj-више силе. Парица е царица, како кажу у нас“
  Народът ни е казал отдавна "Пара при пара отива!" А парите не миришат. Та затова е цялата уйдурма!

  Не казвай " Хоп! " , преди да си скочил!

 5. #85
  VIP Автор
  Регистриран
  01.04.2014
  Мнения
  1,882
  Цитат Първоначално публикувано от зуница Виж публикацията
  Защо? Защото законът в настоящия му вид не работи.По-точно работи в ущърб на болшинството пчелари...
  Това добре, но нормалното е да се обсъди какво точно не работи в сегашния закон. Освен това е добре да се каже има ли желани цели, относно които сегашния закон няма отношение, за да се търси промяната му. Ама конкретно. Защото е несериозно да се гони постигането на цел от рода на по-висока изкупна цена посредством закон. Това, ако можеше да стане, със закон да бяхме повишили заплатите до нивото в Германия и готово - решаваме си проблемите.
  На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор
  "Погледнато формално, всичко е нормално, погледнато нормално, всичко е формално" - Радой Ралин

 6. #86
  VIP Автор
  Регистриран
  04.01.2012
  Мнения
  2,788
  Цитат Първоначално публикувано от зуница Виж публикацията
  Защо? Защото законът в настоящия му вид не работи.По-точно работи в ущърб на болшинството пчелари.За целта трябва да се демонстрира активност с оглед на други не съвсем пчеларски съображения.И основното е да се запази монопола на едрите производители на пчелни майки и продукти. За целта:
  " АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ като са предложени по-високи санкции!" .Силата на закона трябва да се стовари върху обикновения човек. Целта е окрупняване.Гарантиран достъп до казана с държавни дотации от всякакъв вид на малка групичка пче... печалбари.
  "Елементарно Уотсън ",както казва един популярен литературен герой. Ако някой искаше да направи нещо полезно за пчелите щеше да се заеме с ликвидирането на монопола в отрасъла.Но както казва един друг литературен герой бай Неделкович от пътеписа " До Чикаго и назад", "„овде е таква велика корупциjа, що jе нигде нема; у вас, у Европи, лjуди су императори, овде е злато император; коj има наj-више злата, он има наj-више силе. Парица е царица, како кажу у нас“
  Народът ни е казал отдавна "Пара при пара отива!" А парите не миришат. Та затова е цялата уйдурма!

  Напипвате същината на нещата, но не съвсем. Демонстрирането на активност е с друга цел която за сега е постигната.
  http://bnr.bg/starazagora/post/10109...a-stara-zagora
  Целите са абсолютно лични и нямат нищо лично с монополите в отрасъла и т.н.

 7. #87
  Забранен
  Регистриран
  25.05.2015
  Мнения
  6,862
  Пчеларски район
  София,Златарица,Елена
  Рости,ако видиш оня член дето си даваше мястото при вас да му кажеш,че мога да се прежаля да го взема.За благото на БГ пчеларите да не се забравя.
  п.п.Бай Ганьо нещо казваше за Солунската митница...

 8. #88
  Почетен Автор
  Регистриран
  01.03.2013
  Мнения
  812
  Цитат Първоначално публикувано от jdrumev Виж публикацията
  Рости,ако видиш оня член дето си даваше мястото при вас да му кажеш,че мога да се прежаля да го взема.За благото на БГ пчеларите да не се забравя.
  п.п.Бай Ганьо нещо казваше за Солунската митница...
  Данчо, само гледай да не му седнеш на мястото преди да е станал!

 9. #89
  Забранен
  Регистриран
  25.05.2015
  Мнения
  6,862
  Пчеларски район
  София,Златарица,Елена
  Цитат Първоначално публикувано от zapstojan Виж публикацията
  Данчо, само гледай да не му седнеш на мястото преди да е станал!


  Той тоя е безобидна игла от как напълня с 18 кг за 3 години.Под голяма могила няма какво друго да намериш освен мъртвец,но да не забравяме все пак за рибата и камъка.

 10. #90
  Почетен Автор
  Регистриран
  01.03.2013
  Мнения
  812
  Цитат Първоначално публикувано от rosty_sz Виж публикацията
  Напипвате същината на нещата, но не съвсем. Демонстрирането на активност е с друга цел която за сега е постигната.
  http://bnr.bg/starazagora/post/10109...a-stara-zagora
  Целите са абсолютно лични и нямат нищо лично с монополите в отрасъла и т.н.
  Това демонстриране на активност, май е началото на края на ВМРО.
  Не знам дали това е била целта, но със сигурност ще бъде постигнато.
  Отчитам и факта, че ВМРО събориха къщите на електората си във Войводиново.

 

 
Страница 9 от 12 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследнаПоследна

Информация за темата

Потребители разглеждащи тази тема

В момента има 2 потребител (и), разглеждащ (и) тази тема. (0 потребител (и) и 2 гост (и))

Разрешения за писане

 • Вие не може да да публикувате нови теми
 • Вие не може да публикувате мнения
 • Вие не може да публикувате прикачени файлове
 • Вие не може да редактирате вашите мнения
 •