Добре дошли в Българският форум за пчелари.
Страница 6 от 6 ПърваПърва ... 456
Резултати от 51 до 56 от общо 56
 1. #51
  Super Moderator
  Регистриран
  17.08.2016
  Мнения
  4,736
  Пчеларски район
  Страната на чудесата
  По искане на TSC1

  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за меркитеза опазването на пчелитеи пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (обн., ДВ, бр. 70 от 2016 г.; изм., бр. 16 от 2019 г.)
  Проект

  § 1. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения:
  1. в букви „а“ и „б“ думите „населеното място и“ се заличават.
  2. буква „в“ се отменя.
  § 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1 :
  а) в основния текст след думата “култури“ се добавя „и други площи“;
  б) в т. 1 думата „само“ се заличава, а накрая се добавя „или след писмено разпореждане от изпълнителния директор на БАБХ, когато въздушното пръскане е с препарати за дезинфекция или дезинсекция във връзка с прилагане на мерки по Закона за ветеринарномедицинската дейност.“;
  в) в т. 2 букви „а“ и „б“ думите „населеното място и“ се заличават.
  2. В ал. 2:
  а) в основния текст след думата „защита“ се добавя „препарати за дезинфекция и дезинсекция“;
  б) точка 1 се отменя;
  в) в т. 2 думите „при третиране с инсектициди, фунгициди и растежни регулатори“ се заличават;
  г) в т. 4 думите „с тотални хербициди“ се заличават“.
  3. В ал. 3 думите „се записват“ се заменят с „авиационният оператор записва“.
  4. Алинея 4 се отменя.
  § 3. Член 4 се изменя така:
  „Чл. 4. (1) Ограничава се употребата на продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция, както следва:
  1. продуктите за растителна защита, идентифицирани като „Опасни за пчелите“, се прилагат само през тъмната част на денонощието, при спазване изискванията на тази наредба.
  2. всички инсектициди със системно действие, които не са идентифицирани като „Опасни за пчелите“, се прилагат с наземна или авиационна техника от залез слънце до 2 часа след изгрев слънце, при спазване изискванията на тази наредба.
  3. продукти за растителна защита, различни от изброените в т. 1 и т. 2, се прилагат от залез слънце до 10:00 часа на следващия ден, с авиационна или наземна техника, при спазване изискванията на тази наредба.
  (2) Продукти за растителна защита с нисък риск и на база микроорганизми се прилагат с наземна или авиационна техника без часово ограничение, при спазване изискванията на тази наредба.
  (3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случаите, когато в радиус до 3 км по въздух от границите на земеделските и горските култури и други площи, върху които ще се прилагат продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция, няма регистрирани пчелини.
  (4) Не се разрешава третиране с продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция на площи с цъфтяща растителност, пасищни площи, вододайни зони и третиране извън буферните зони, определени при разрешаването на продуктите за растителна защита.
  (5) При провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности се забранява използване на вещества, представляващи хранителна примамка за пчелите, освен в случаите на добавяне на репеленти.“
  § 4. Член 5 се изменя така:
  „Чл. 5. Възложителят на растителнозащитна, дезинфекционна и дезинсекционна дейност е длъжен да окоси, заоре или дискува цъфтящата растителност в междуредията на трайните насаждения (овощни градини, лозя и др.) и интензивни горски култури преди извършване на третирането при спазване изискванията на чл. 34 от Закона за пчеларството.“
  § 5. В чл. 6 след думата „защита“ се добавя „в които са обозначени продуктите, идентифицирани като опасни за пчелите със стандартната фраза „SPe8 Опасен за пчелите“, инсектицидите със системно действие и продуктите за растителна защита с нисък риск;“
  § 6. В чл. 7 думите „(по-слабо токсични) по отношение на“ се заличават.
  § 7. Създават се членове 7а, 7б и 7в:
  „Чл. 7а. В случай на възникване на заразни заболявания по животните се извършват дезинсекционни и дезинфекционни дейности, съгласно процедури, одобрени от изпълнителния директор на БАБХ.
  Чл. 7б. В случаите по чл. 7 и чл. 7а ЦОРХВ извършва оценка на влиянието на проведените растителнозащитни, дезинсекционни и дезинфекционни дейности върху пчелите.
  Чл. 7в. При пострадали пчелни семейства в случаите по чл. 7 и чл. 7а, собствениците на пчелини се обезщетяват по реда на Закона за защита от бедствията.“
  § 8. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1:
  а) в основния текст думите „до 3 дни“ се заменят с „не по-малко от 3 дни и не повече от 15 дни“;
  б) създава се т. 3:
  „3. прилагат регистрираните с входящ номер уведомителни писма до кметствата към „Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене“ и към “Технологичен план“ за горските територии, при употреба на ПРЗ, и ги предоставят при проверка.“
  2. В ал. 2 накрая се добавя „а на практикуващите подвижно пчеларство в землището на съответното населено място уведомява лично с SMS и/или по електронна поща.“
  3. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Данните по ал. 3 съдържат мобилен телефон и/или електронна поща и се съобщават в съответната ОДБХ от собственика на пчелина при регистрацията, пререгистрацията на животновъдния обект или в доброволно предоставяне, ведно с декларация за съгласие за достъп до лични данни.
  § 9. Създава се чл. 9а:
  „Чл. 9а. (1) Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа информационна система за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ИСОРД).
  (2) Достъпът до ИСОРД е публичен, след извършена регистрация с валиден адрес за електронна поща.
  (3) Системата по ал. 1 съдържа географска информация за актуалните граници на слой „Площи, допустими за подпомагане“ (ПДП) от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), планираните и извършените растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и въведени местоположения на животновъдните обекти (пчелини).
  (4) Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника и собствениците на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност се регистрират самостоятелно в ИСОРД чрез валиден адрес за електронна поща и персонален код, получен от ОДБХ.
  (5) Регистрираните в ИСОРД собственици на животновъдни обекти (пчелини), включително практикуващите подвижно пчеларство, следва да въведат в системата информация за местонахождението на всеки пчелин.
  (6) Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, в срок не по-малко от 3 дни и не повече от 15 дни преди датата на третирането са длъжни да въведат информация за дейностите в ИСОРД, която включва:
  1. блок/блокове от слой ПДП на СИЗП в които са планирани дейностите, със съответната площ в декари и вид на земеделската култура;
  2. дата и час (от – до) на извършване на дейностите;
  3. продукт/препарат – активно вещество/а, търговско наименование, доза на декар.
  (7) Оповестяването се извършва автоматично от ИСОРД, като на всеки регистриран собственик на пчелин, чиито пчелини попадат в 3 километрова зона около блок с планирана дейност се изпраща електронно писмо и SMS с данните по ал. 6.“
  § 10. В чл. 10 след думите „т. 2“ се добавя „или по чл. 9а, ал. 7,“, а след думата „отравяне“ се добавя „чрез покриване или затваряне на кошерите.“
  § 11. В чл. 11 накрая се добавя „при спазване изискванията на тази наредба.“
  § 12. В чл. 12 се правят следните изменения:

 2. #52
  Super Moderator
  Регистриран
  17.08.2016
  Мнения
  4,736
  Пчеларски район
  Страната на чудесата
  1. В ал. 1:
  а) в основния текст след думата „подмор“ се добавя „или наличие на признаци за отравяне на пчели“;
  б) точка 2 се изменя така:
  „2. подава жалба до директора на Областната дирекция "Земеделие" (ОДЗ) незабавно по телефона не по-късно от първия ден след констатираната смъртност на пчели и писмено в първия работен ден.“
  2. Алинея 2 се изменя така:
  „(2) Директорът на ОДЗ незабавно уведомява ОДБХ и свиква комисията по чл. 36, ал. 1 от Закона за пчеларството в срок до 3 часа от получаване на жалбата в работни и в неработни дни.“
  3. Алинея 3 се изменя така:
  „(3) Ветеринарният лекар, обслужващ пчелина, след уведомяване от собственика на пчелните семейства за масов подмор или признаци на отравяне в срок до 24 часа от уведомяването прави преглед на пчелните семейства и отразява констатациите си във ветеринарномедицинския дневник на животновъдния обект (пчелин).“
  4. Алинеи 4 – 7 се отменят.
  § 13. Член 14 се изменя така:
  „Чл. 14. (1) Комисията по чл. 12, ал. 2 извършва проверка на място.
  (2) Инспектор по растителна защита от ОДБХ, член на комисията, взема проби от третираната растителност и проверява за наличие на умрели пчели в нея. Пробите се транспортират незабавно. При невъзможност за незабавен транспорт пробите следва да бъдат съхранявани в ОДБХ и доставени в акредитираната лаборатория по подходящ начин. Пробите се придружават от протокол за вземане на проби от растения и растителни продукти за идентификация на употребени продукти за растителна защита и/или за установяване на остатъчни количества от продукти за растителна защита по процедури, утвърдени от изпълнителния директор на БАБХ. Пробите се опаковат, транспортират и анализират за сметка на БАБХ.
  (3) При необходимост, по преценка на комисията, се взема проба от растителността в пчелина.
  (4) Официалният ветеринарен лекар, член на комисията, взема проби от пчели от пострадалите семейства и около техните входове. Пробите се придружават от писмо за изпращане на проби по образец, одобрен от изпълнителния директор на БАБХ.
  (5) Пробата по ал. 4 трябва да съдържа не по-малко от 50 г от материалите за изследване, поставени в подходяща, инертна опаковка, която предоставя сигурна защита от замърсяване, повреда или изтичане, и да е запечатана и етикетирана. Необходимите опаковки се осигуряват от официалния ветеринарния лекар, член на комисията.
  (6) Информацията върху етикета съдържа най-малко следните данни:
  1. наименование и количество на пробата;
  2. дата, час и място на вземане на пробата;
  3. име и подпис на заинтересованото лице или неговия представител, присъствал при вземането на пробата;
  4. име, подпис и щемпел на лицето, взело пробата.
  (7) Пробите по ал. 4 се изпращат за анализ в акредитирана лаборатория от собственика на пчелното стопанство, по чиято жалба са взети, в присъствието на официалния ветеринарния лекар, член на комисията.
  (8) Пробите се транспортират за сметка на собственика на пчелното стопанство, по чиято жалба са взети.
  (9) Анализите на пробите от пчели се заплащат от собственика/ците, по чиято жалба се свиква комисията.“
  § 14. Създават се членове 14а и 14б:
  „Чл. 14а. (1) Арбитражните проби от пчели или растителност за целите на контролна експертиза се съхраняват в лабораторията, в която са изпратени пробите.
  (2) След получаване на проба по чл. 14, ал. 2-4, във възможно най-кратки срокове лабораторията изготвя от нея аналитичната проба и отделя необходимия брой аналитични части, в зависимост от използвания метод за анализ, включително и за контролна експертиза.
  (3) Контролната експертиза се извършва след писмено заявление на заинтересованото лице до ръководителя на компетентния орган на централно ниво чрез ръководителя на компетентния орган на съответната областна структура, на чиято територия е взета пробата.
  (4) Ръководителят на компетентния орган на централно ниво разрешава извършването на контролна експертиза в национална референтна лаборатория или в друга национална референтна лаборатория в Европейския съюз, или в друга акредитирана лаборатория, различна от лабораторията, извършила първоначалното изследване. Всички разходи за извършването на контролна експертиза, включително транспорт, опаковане, съхранение, анализ и др., е за сметка на лицето, подало заявлението по ал. 3.
  (5) Резултатите от контролната експертиза са окончателни и не подлежат на оспорване.
  Чл.14б. (1) След извършване на проверката комисията съставя констативен протокол съгласно приложение № 2, в който:
  1. се потвърждава или отхвърля съмнението за отравяне, придружено с мотиви;
  2. при съмнение за отравяне се отразяват обстоятелствата, при които е настъпило събитието;
  3. се определят и записват видът и размерът на причинените щети на пчелните семейства от отравянето, като при невърнали се летящи пчели силата на пчелните семейства се определя по броя на рамките с пило и броя на медовите пити, заети с нектар и мед.
  (2) В срок до 5 дни след получаване на резултатите от анализите комисията изготвя окончателното заключение съгласно приложение № 3 за причините за подмор/наличие за отравяне на пчелите и установяване на нарушителя и връчва екземпляр от него на собственика/собствениците на пчелното стопанство, по чиято жалба се свиква комисията.“
  § 15.Създава се чл. 16:
  „Чл. 16. Ежегодно в периода 15 март – 31 май ОДБХ и ОДЗ осигуряват мобилни инспектори на разположение всеки ден, включително в почивните и празнични дни от 8:00 – 18:00 часа.
  § 16.В § 1 от Допълнителната разпоредба се създават точки 8, 9 и 10:
  „8. „Дезинсекция“ е комплекс от методи за унищожаване на вредни насекоми и кърлежи.
  9. „Дезинфекция“ е комплекс от методи и средства за обезвреждане на патогенни микроорганизми върху живи или неживи обекти.
  10. „Продукти за растителна защита с нисък риск“ са продукти по смисъла на чл. 47 от Регламент 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 година относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1)“.
  Преходни и заключителни разпоредби
  § 17. Актуализацията на слой „Площи, допустими за подпомагане” от СИЗП в ИСОРД се извършва в срок от 1 месец от одобряване на окончателния специализиран слой ПДП за съответната година по реда на чл.16б от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (Обн. ДВ. бр.82 от 2006г., изм. ДВ. бр.62 от 2007г., изм. ДВ. бр.37 от 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 2008г., изм. ДВ. бр.18 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.22 от 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 2015г., изм. ДВ. бр.50 от 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 2018г.)
  § 18.Българската агенция по безопасност на храните създава системата по чл. 9а в срок до 3 месеца от влизане в сила на наредбата.
  § 19.(1) Регистрацията по чл. 9а, ал. 4 се извършва до 31 декември 2020 година.
  (2) За новорегистрирани земеделски стопани и животновъдни обекти (пчелини), регистрацията в системата се извършва в едномесечен срок от регистрацията на земеделския стопанин или животновъдния обект (пчелин).
  § 20.До 31 декември 2020 г. оповестяването се извършва по реда на чл. 8 и 9, а от 1 януари 2021 г. – по реда на чл. 9а.
  § 21. В Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения:
  1. Навсякъде абревиатурата „ЕГН“ и „л.к. №“ се заличават.
  2. Думата „печат“ накрая се заличава.
  § 22. В Приложение № 2 към чл. 14, ал. 6 думите „за сметка на жалбоподателя“ се заличават.
  § 23. В Приложение № 3 към чл. 14, ал. 7 след думите „от извършените“ се добавя „лабораторни“.
  ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
  Министър на земеделието, храните и горите

 3. #53
  Администратор
  Регистриран
  09.02.2013
  Мнения
  7,170
  Пчеларски район
  Габрово и Ловеч
  Последна новина от преди 2-3 часа:

  Днес явно ДФЗ е приключил с обработката на заявленията за подпомагане по пчеларската програма от тази година, и вече има пълна информация по кои мерки какъв бюджет е необходим, за да се удовлетворят кандидатите, подали заявления за подпомагане. Добрата новина е, че бюджета е достатъчен за удовлетворяване на 98% от кандидатите. Тоест при 6.4 милиона лева бюджет подадените заявления са за 6.5 милиона, и недостига е само 100 000 лева.

  Лошата новина е, че планираните бюджети по мерките са различни от реалното търсене на пчеларите, и затова ще се наложи събиране на Работната група за преразпределяне на бюджета. Такова събиране няма да има, но в понеделник ще направим електронно гласуване по мейл, и ако се утвърди предложеното от МЗХ разпределение, във вторник вече ДФЗ ще може да обяви класирането.

  Най-популярната мярка от тази година е мярка А дейност 1 - Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичен добив и обработка на пчелни продукти. При бюджет от 1.263 милиона пчеларите са заявили желание да закупят оборудване за 2.534 милиона лева. Това тяхно желание ще бъде удовлетворено почти на 100% след гласуването в понеделник. Пак повтарям - недостига на пари е само 100 000 лева, и този недостиг ще бъде само за тази мярка. По всички останали мерки ще бъдат одобрени 100% от всички кандидати. Такова е предложението на МЗХ, и вероятно за това ще гласуват и всички пчеларски организации.

 4. #54
  Super Moderator
  Регистриран
  17.08.2016
  Мнения
  4,736
  Пчеларски район
  Страната на чудесата
  Цитат Първоначално публикувано от Mateev Виж публикацията
  Последна новина от преди 2-3 часа:

  Днес явно ДФЗ е приключил с обработката на заявленията за подпомагане по пчеларската програма от тази година, и вече има пълна информация по кои мерки какъв бюджет е необходим, за да се удовлетворят кандидатите, подали заявления за подпомагане. Добрата новина е, че бюджета е достатъчен за удовлетворяване на 98% от кандидатите. Тоест при 6.4 милиона лева бюджет подадените заявления са за 6.5 милиона, и недостига е само 100 000 лева.

  Лошата новина е, че планираните бюджети по мерките са различни от реалното търсене на пчеларите, и затова ще се наложи събиране на Работната група за преразпределяне на бюджета. Такова събиране няма да има, но в понеделник ще направим електронно гласуване по мейл, и ако се утвърди предложеното от МЗХ разпределение, във вторник вече ДФЗ ще може да обяви класирането.

  Най-популярната мярка от тази година е мярка А дейност 1 - Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичен добив и обработка на пчелни продукти. При бюджет от 1.263 милиона печларите са заявили желание да закупят оборудване за 2.534 милиона лева. Това тяхно желание ще бъде удовлетворено почти на 100% след гласуването в понеделник. Пак повтарям - недостига на пари е само 100 000 лева, и този недостиг ще бъде само за тази мярка. По всички останали мерки ще бъдат одобрени 100% от всички кандидати. Такова е предложението на МЗХ, и вероятно за това ще гласуват и всички пчеларски организации.
  Не може да бъде?! Великден не е ли по - късно?

 5. #55
  Администратор
  Регистриран
  09.02.2013
  Мнения
  7,170
  Пчеларски район
  Габрово и Ловеч
  Цитат Първоначално публикувано от Трендафил Дончев Виж публикацията
  Не може да бъде?! Великден не е ли по - късно?
  Той проблемът е ББ да не ги похарчи тези пари за коронавируса, щото Евросъюза му е разрешил да бърка в кацата с меда и да харчи парите на различните програми. Та дано нашата програма да не я бара, щото ще ни остане само тя (деминимис ще видим на куково лято).

 6. #56
  Super Moderator
  Регистриран
  17.08.2016
  Мнения
  4,736
  Пчеларски район
  Страната на чудесата
  Цитат Първоначално публикувано от Mateev Виж публикацията
  Той проблемът е ББ да не ги похарчи тези пари за коронавируса, щото Евросъюза му е разрешил да бърка в кацата с меда и да харчи парите на различните програми. Та дано нашата програма да не я бара, щото ще ни остане само тя (деминимис ще видим на куково лято).
  Мисълта ми беше, че Ти се появи.

 

 
Страница 6 от 6 ПърваПърва ... 456

Информация за темата

Потребители разглеждащи тази тема

В момента има 1 потребител (и), разглеждащ (и) тази тема. (0 потребител (и) и 1 гост (и))

Разрешения за писане

 • Вие не може да да публикувате нови теми
 • Вие не може да публикувате мнения
 • Вие не може да публикувате прикачени файлове
 • Вие не може да редактирате вашите мнения
 •