Добре дошли в Българският форум за пчелари.
Страница 1 от 2 12 ПоследнаПоследна
Резултати от 1 до 10 от общо 13
 1. #1
  Потребител
  Регистриран
  14.12.2014
  Мнения
  83
  Пчеларски район
  с. Градец, община Костинброд

  Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020

  Здравейте, обнародвана е наредба за прилагане на подмярка 4.1, очакваният прием стартира на 26.10.2016 г. и приключва на 07.12.2016 г. Не е публикувана заповед за прием още. Наредбата можете да видите тук: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136462960

  Мярката в резюме:

  Допустими кандидати:
  1. да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
  2. минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;

  Финансови условия:
  Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
  (2) Финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с 10 на сто за:
  1. проекти, представени от млади земеделски стопани;
  2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите;
  3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони;
  4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с 10 на сто за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 "Агроекологични плащания", направление "Биологично земеделие" от ПРСР 2007 - 2013 г.
  (4) (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.) Финансовата помощ по ал. 1 се увеличава с 10 на сто за проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители.
  (5) (Отм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.2016 г.)


  Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро.
  (2) Максималният размер на общите допустими разходи за целия период на прилагане на ПРСР 2014 - 2020 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 000 000 евро.

  Допустими разходи:
  Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са:
  1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
  2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;
  3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;
  4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС съгласно приложение № 8, включително чрез финансов лизинг;
  5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;
  6. (изм. - ДВ, бр. 76 от 2016 г., в сила от 30.09.20216 г.) разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС - за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани;
  .......
 2. #2
  VIP Автор
  Регистриран
  01.04.2014
  Мнения
  2,740
  "минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро"

  Благодаря за инфото. Това горното колко кошера са? Как се удостоверяват? Към коя дата да са налични? Отводките и нуклеусите кошери ли са? Ще им гледат ли номерата? Това се сещам да попитам на първо време. Проектирането съм го започнал още преди месец. Дано се класирам.
  На всеки сложен въпрос има лесен и разбираем за всички грешен отговор
  "Погледнато формално, всичко е нормално, погледнато нормално, всичко е формално" - Радой Ралин

 3. #3
  Забранен
  Регистриран
  22.12.2015
  Мнения
  2,122
  Пчеларски район
  обл.Плевен
  Цитат Първоначално публикувано от agro Виж публикацията
  "минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро"

  Благодаря за инфото. Това горното колко кошера са? Как се удостоверяват? Към коя дата да са налични? Отводките и нуклеусите кошери ли са? Ще им гледат ли номерата? Това се сещам да попитам на първо време. Проектирането съм го започнал още преди месец. Дано се класирам.
  126 бр кошера. Доказват се с регистрация в БАБХ, личен ветеринар, и дневник на пчелина.

 4. #4
  Super Moderator
  Регистриран
  21.09.2012
  Мнения
  1,566
  Пчеларски район
  Русенски
  Трябва да имате в предвид и това изискване, ако ще включвате закупуване на пчелни кошери в проекта:

  Чл. 6 (1) Финансова помощ не се предоставя за дейности:
  1. включени в оперативните програми по чл. 33 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (OB L 347, 20.12.2013 г.) на кандидати - организации на производители на плодове и зеленчуци;
  2. по преструктуриране и конверсия на винени лозя, в т.ч. за създаването и презасаждането на винени лозя и за напоителни съоръжения и оборудване, необходими за отглеждането на винени лозя, включително системи за капково напояване, инсталации за дъждуване и малки помпени станции, допустими за подпомагане по мярка "Преструктуриране и конверсия" от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г.;
  3. свързани с производството и съхранението на тютюн;
  4. свързани с производството и съхранението на маслиново масло и трапезни маслини;
  5. подпомагани по чл. 6 от Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета от 23 ноември 2005 г. относно общата организация на пазара на хмел и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1696/71, (ЕИО) № 1037/72, (ЕИО) № 879/73 и (ЕИО) 1981/82 (OB L 314, 30.11.2005 г.);
  6. допустими за подпомагане по мерките за подкрепа на подновяването на пчелните кошери от Националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г., в т.ч. закупуването на кошери от кандидати, притежаващи по-малко от 150 пчелни семейства;
  7. свързани с преработка на селскостопански продукти.
  (2) Финансова помощ не се предоставя за инвестиционни разходи по приложение № 2, свързани с изграждане на нови, ремонт, реконструкция и/или разширяване на съществуващи съоръжения за съхранение на оборски тор в регистрирани и действащи животновъдни обекти, които са:
  1. разположени на територията на нитратно уязвими зони, определени в заповед на министъра на околната среда и водите, издадена на основание чл. 151, ал. 2, т. 2, буква "ф" от Закона за водите, съгласно приложение № 3, или се използват за дейности в такива зони;
  2. директно свързани с изпълнението на задължителните изисквания съгласно Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвимите зони, утвърдена със заповеди на министъра на околната среда и водите и на министъра на земеделието и храните.
  (3) Алинея 2 не се прилага за кандидати, получаващи помощ по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски производители" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от ПРСР 2014 - 2020 г., като финансовата помощ за инвестициите по ал. 2 може да бъде отпусната в рамките на не повече от 24 месеца от датата на създаването на стопанството на младия земеделски стопани.
  т.е.т., ако ще се включва закупуване на пчелни кошери в проекта трябва да се притежават над 150 пчелни семейства.

 5. #5
  Super Moderator
  Регистриран
  21.09.2012
  Мнения
  1,566
  Пчеларски район
  Русенски
  Цитат Първоначално публикувано от agro Виж публикацията
  Към коя дата да са налични?
  Трябва да имате СПО от €8000 за стопанската 2015/16 година, или бройката от 126 пчелни семейства, трябва да фигурира в анкетната карта на земеделския стопанин към 30 септември 2016 година.

 6. #6
  Автор
  Регистриран
  18.01.2012
  Мнения
  131
  Пчеларски район
  там край реката
  Колеги по 4.1 единствено се прави посещение на място когато има СМР. При подаване на заявка за плащане тогава се прави посещение за установяване изпълнението на инвестицията. Всичко останало е административни проверки. Слагате пчелните семейства в таблицата за изчисление на СПО и виждате колко семейства са ви необходими. Така че не се стряскайте дали ще ви гледат номера на кошери при кандидатстване. Действайте за останалото.

 7. #7
  Потребител
  Регистриран
  14.12.2014
  Мнения
  83
  Пчеларски район
  с. Градец, община Костинброд
  Цитат Първоначално публикувано от Искрен Мутафов Виж публикацията
  Трябва да имате СПО от €8000 за стопанската 2015/16 година, или бройката от 126 пчелни семейства, трябва да фигурира в анкетната карта на земеделския стопанин към 30 септември 2016 година.
  Освен ако не сте направили пререгистрация за текущата 2016/2017 стопанска година.

 8. #8
  Наблюдател
  Регистриран
  02.03.2011
  Мнения
  20
  Пчеларски район
  Варна
  Здравейте!
  Дали е възможно да се изгради система за капково напояване, заедно със сондаж, и фотоволтаици? Става дума за биологични бадеми.
  Благодаря предварително!

 9. #9
  Super Moderator
  Регистриран
  21.09.2012
  Мнения
  1,566
  Пчеларски район
  Русенски
  Цитат Първоначално публикувано от t.slavov Виж публикацията
  Здравейте!
  Дали е възможно да се изгради система за капково напояване, заедно със сондаж, и фотоволтаици? Става дума за биологични бадеми.
  Благодаря предварително!
  Цитат Първоначално публикувано от Трендафил Дончев Виж публикацията
  Матеев, ти си на ход.
  На ход са консултантите да си кажат какво може и какво не, но на първо четене - водоисточника трябва да го имате(узаконен) и с доказан необходимият дебит преди да кандидатствате.

 10. #10
  Администратор
  Регистриран
  09.02.2013
  Мнения
  7,209
  Пчеларски район
  Габрово и Ловеч
  Искрен е прав - едно е тихомълком да си изградиш такава инсталация (трябват ти само съответните специалисти) и съвссем друго е да се опиташ да я направиш по законен път. По въпроса с фотоволтаиците и с електрическата част на инсталацията няма проблеми. Всичко е технически решимо, стига да имаш пари да го финансираш. Ако обаче поискаш да го узакониш - отидоха 1-2 години процедури по ЗУТ.

  По въпроса със законното водочерпене на подпочвени води - там също е мътна и кървава. Не мисля, че въобще имаш някакъв шанс за кратко време да си извадиш необходимите разрешения. По-скоро е точно обратното, доколкото имам горчив опит с подобен казус в един от заводите ни. Там ставаше въпрос за 5 вече направени сондажа, който в продължение на 2-3 години ходене по мъките не можахме да ги узаконим, и най-накрая ни принудиха да ги закопаем (разбира се след плащането на солени глоби).

  Та тогава четох закона за водите и водочерпенето, и осъзнах, че дори и да ми бяха узаконили сондажите, щяха да сложат на тях водомери и да ме карат да плащам водата, а ако надвишах някакви кубици извадена вода, пак щеше да има солени глоби. Вече не си спомням конкретните цифри на цени и на разрешени кубици, но вече знам, че законното ползване на подземни води в България е с ранг на МИСИЯ НЕВЪЗМОЖНА.

 

 
Страница 1 от 2 12 ПоследнаПоследна

Информация за темата

Потребители разглеждащи тази тема

В момента има 1 потребител (и), разглеждащ (и) тази тема. (0 потребител (и) и 1 гост (и))

Разрешения за писане

 • Вие не може да да публикувате нови теми
 • Вие не може да публикувате мнения
 • Вие не може да публикувате прикачени файлове
 • Вие не може да редактирате вашите мнения
 •